16.11.2013
X1+X2=X3
- Xenopol, xilofonistule!
- X-ulescule, xenofobule!
- Xenofob? Xenoman, Xenopol. Xena-i xenofobă.
..................................
- X-ulescule, xeroxezi?
- Xeroxez x-uri.
- X-uri?
- X-uri: Xiao-niao, Xing-fu, Xiao-hong...
- ?
- ... Xander, Xavier, Xantipa, Xenofon, Xerxes...
- Xerxes? Xeres, X-ulescule,
Xeres!

0 comentarii

Publicitate

Sus