27.11.2011
Cred întru Prea Înaltul Autor al Înălţimilor, Maestrul Unic, Meşter a tot ceea ce este, a tot ceea ce nu este, Artizan a tot ceea ce se va face, descoperi, inventa.
 
Cred în tot ceea ce El făureşte, de la materia luminoasă până la neagra energie. Şi viceversa.
 
Cred într-un unic si singur Făcător Catalizator.
 
Cred într-Unul In(di)vizibil Suflet.
 
Cred într-o Mono-Forţă Omni-Creatoare.
 
Cred întru Solitarul Pluri-Infinit, Stăpân al tuturor In(de)finiturilor dansând în fiecare atom de atom, în fiecare atom de atom de suflet...
 
Cred în toate drumurile care duc, într-un singur drum, către spaţiile de dinafară.
 
Cred întru joncţiunea dintre marele cel mai mare şi măruntul cel mai infim: Noi, Tu, Voi, Eu...
 
Cred în inconsecvenţa absolută a stupidei negaţii. Şi într-al său plin drept la cea mai totală inexistenţă.
 
Cred întru Imaculata Afirmare a Imuabilului Prezent. Şi întru burta sa în al cărei centru, arde in iadul eternităţii "nimicul - absolut," "numele - nu - ului," şi "nu - ul - numelui".
Întru care (întru cele trei!) mi-e imposibil să cred.
 
Din cer venim şi-n cer ne vom întoarce.

Officium, Jan Garbareck / Hilliard Ensemble & Jan Garbareck
Credo, ultima mesà de Schubert, în mi bémol majeur, D.950


(Rugă - Miriam Răducanu dansând - desen Gigi Căciuleanu)
 
Je crois à l'Auteur des Hauteurs, au Maestro Unique, Maître de tout ce qui est, de tout ce qui n'est pas, Artisan de tout ce qui reste à créer, à découvrir, à inventer.
 
Je crois à tout ce qu'Il forge, de la matière lumineuse à la sombre énergie. Et vice-versa.
 
Je crois à un seul et unique Orfèvre Catalyseur.
 
Je crois à l'Âme in(di)visible.
 
Je crois à une Mono-Force Omni-Créatrice.
 
Je crois au solitaire Pluri-Infini, maître de tous les in-(dé)-finis, dansant dans chaque atome d'atome, dans chaque atome d'atome d'âme...
 
Je crois à tous les chemins qui mènent, en un seul chemin, vers les espaces extérieurs.
 
Je crois à la jonction entre le grand le plus grand et le plus infime des petits: Nous, Vous, Toi, Moi...
 
Je crois à l'absolue inconsistance de la stupide négation. Et à son plein droit à la totale inexistence.
 
Je crois à l'Immaculée Affirmation de l'Immuable Présent. Et à son ventre où, en plein centre, brûlent aux enfers de l'éternité le « rien - absolu », le « nom - du - non » et « le - non - du - nom ».
Auxquels (aux trois !) il m'est impossible de croire.
 
Du Ciel nous sommes et au Ciel nous tous retournerons.

Officium, Jan Garbareck / Hilliard Ensemble & Jan Garbareck
Le credo de la dernière messe de Schubert en mi bémol majeur, D.950
***

Creo en el Alto Autor de las Alturas, en un único Maestro, el Obrero de todo lo que hay y que no hay, Artesano de todo lo que se está por crear, por descubrir, por inventar.
 
Creo en todo lo que Él está forjando, desde la materia luminosa hasta la oscura energía. Y viceversa.
 
Creo en un solo Orfebre Catalizador.
 
Creo en una solo y única Alma in(di)visible.
 
Creo en una solitaria Mono-Fuerza Omni-Creadora.
 
Creo en el solitario Pluri-Infinito, el Dueño de todos los in(de)finitos que bailan en cada átomo de átomo, en cada átomo de alma ...
 
Creo en todos los caminos que conducen, en un solo camino, a los ajenos espacios exteriores.
 
Creo en la junción entre lo grande más grande y lo más pequeño de los ínfimos: Nosotros, Tú, Vosotros, Yo...
 
Creo en la absoluta inconsistencia de la estúpida negación. Y en su pleno derecho a la total inexistencia.
 
Creo en la Inmaculada Afirmación del Inmutable Presente. Y a su vientre en el centro del cual, arden en el infierno de la eternidad, "la - nada - absoluta", "el  - nombre - del - no" y "el - no - del - nombre ".
En los cuales (en los tres!) me es imposible creer.
 
Del Cielo somos y al Cielo volveremos.

Officium, Jan Garbareck / Hilliard Ensemble & Jan Garbareck
El credo de la última misa de Schubert en mi bemol mayor, D.950

0 comentarii

Publicitate

Sus