24.04.2016
Toate examenele, probele, diferitele teste impuse sunt, toate, forme de punere pe orbită, de satelizare.

Oamenii sunt, prin etape succesive, treptat, şi cu atenţie, conduşi, şi în cele din urmă forţaţi, să se conformeze standardelor sistemului, şi să graviteze în jurul unor axe imuabile şi pe orbite planificate şi obligatorii.

Ori, un adevărat artist, şi mai ales un creator autentic, este cineva care, prin definiţie, ar trebui să se afle în afara standardelor.

Destinul acestuia este tocmai să se des-satelizeze. Prin arta sa.

În cazul că nu ar exista decît standardele, fără excepţii, totul ar fi doar stagnare şi scleroză.

Artistul, creatorul, este, prin definiţie, excepţia care confirmă şi chiar întăreşte regula.

Evoluţia se datorează excepţiilor şi nu stereotipurilor.

Cum să conciliezi artistul cu sistemul care impune licenţe, masterate, doctorate în Artă? Imposibil.

Aceasta este lupta în curs de desfăşurare: stagnare, chiar involuţie, versus evoluţie.

Artişti din lumea întreagă, des-satelizaţi-vă!!!


Gigi's "Folia, Shakespeare and Co" (foto: Iulia Antocică)

Tous les tests, examens et les diverses épreuves imposées par le(s) système(s), sont des formes de satellisation.

Les gens sont, petit à petit, par étapes savamment étudiées, amenés, et finalement contraints, de rentrer dans des cases, de s'encadrer dans les normes d(es)u système(s), de graviter autour d'axes immuables et selon des orbites préétablies et obligatoires.

Or un vrai artiste, et d'autant plus un authentique créateur, est par définition quelqu'un de hors-normes.

Son destin est justement celui de se désatelliser. Par son art.

S'il n'y avaient que les règles sans les exceptions tout ne serait que stagnation et sclérose.

L'artiste, le créateur, représente par définition l'exception qui confirme, et même conforte, la règle.

L'évolution se fait grâce aux exceptions et non pas aux stéréotypes.

Comment concilier l'artiste avec le système qui lui impose des licences, des masters, des doctorats ès Art? Impossible.

C'est la lutte permanente: la stagnation, voir même l'involution versus l'évolution.

Artistes du monde entier, désatellisez-vous!!!

****

Todos los tipos de exámenes, las varias pruebas impuestas por el sistema son formas de satelización.

La gente está, de forma gradual y por etapas sucesivas cuidadosamente concebidas, inducida, y finalmente obligada, a respetar estándares y normas, por gravitar alrededor de ejes inmutables y obedecer a órbitas previstas e impuestas.

O un verdadero artista, y sobre todo un auténtico creador, debería ser, por definición, alguien fuera de las normas.

Su destino es precisamente salir de las órbitas. A través de su arte.

Si había sólo las reglas, sin las excepciones, todo no sería que estancamiento y esclerosis.

El artista, el creador, es por definición la excepción que confirma, e incluso refuerza, la regla.

La evolución se debe a las excepciones y no a los estereotipos.

¿Cómo conciliar el artista con el sistema que impone licencias, masters, doctorados en el Arte? Imposible.

Esta es la lucha en curso: el estancamiento, o incluso la involución, versus la evolución.

Artistas de todo el mundo, de-satelícense! Salgan de la órbitas!!!

0 comentarii

Publicitate

Sus