25.05.2014
Tovarăşul Einstein ne-a învăţat că Timpul este a patra dimensiune. După cele trei ale spaţiului.
Punctul (matematic) nebeneficiind de niciuna dintre ele. Dimensiunea zero. Zero dimensiuni.
Linia având una singură.
Planul: două.
Volumul: trei.
 
Dacă ridicăm "Ceva" la pătrat obţinem o entitate spaţială cu 2 dimensiuni, delimitată de linii: Planul.
Dacă acea valoare iniţială o ridicăm la cub, obţinem "Ceva" în 3 dimensiuni, un volum delimitat de suprafeţe plane care, fiecare dintre ele, au 2 dimensiuni.
 
Să însemne oare aceasta că atunci când ridicăm "Ceva" la puterea a 4a, nu facem decât să proiectăm un volum spaţial în a patra dimensiune, adică în Timp? Dar unde în Timp?
 
De la străbuni (tovarăşii noştri de profunzimi de celulă şi de nebunie ADN-ică) mai cunoaştem însă bine, cu toţii, şi asta chiar dintotdeauna, o altă dimensiune: Frica. Cea cu care venim pe lume.
 
De ce atunci să nu considerăm Frica (cea permanentă de A-Fi-Devorat şi / sau de A-Muri-De-Foame, Teama-Zilei-De-Mâine, Ancestrala-Groază-În-Faţa-Scurgerii-Timpului) ca pe o a 5a dimensiune a continuumului în care ne e dat să trăim?
 
Prin urmare, după ce am "zvârlit" un volum în Timp l-am putem "îneca" mai departe, în dimensiunea a 5a: Frica. Delimitat fiind, acest Hyper-Ceva, de învolburări quadri-dimensionale de Timp?!...
 
0, 1, 2, 3, 4, 5...
Punct. Linie. Plan. Volum. Timp. Frică...
Lista s-ar putea duce la infinit, aşa cum la nesfârşit putem ridica "Ceva" la o putere din ce în ce mai mare.
 
A cincea dimensiune: Frica, Teama, cu a sa valoare negativă, CURAJUL.
 
 

Le camarade Einstein nous a enseigné que le temps est la quatrième dimension. Après les autres trois dimensions de l'espace.
Le point (mathématique) ne bénéficiant d'aucune d'entre elles. Zéro dimensions. Dimension Zéro.
La ligne possédant une.
Le Plan : deux.
Le volume : trois.
 
Si on élève « Quelque-Chose » au carré, on obtient une entité spatiale à 2 dimensions, délimitée par des lignes : le Plan.
Si ce « Quelque-Chose », on l'élève au cube, on obtient un volume délimité par des surfaces, dont chacune possède deux dimensions.
 
Est-ce à dire que lorsqu'on élève quelque chose à la puissance 4, on ne fait que projeter un volume spatial dans la 4e dimension, le Temps ? Mais , dans le Temps ?
 
De nos ancêtres (nos camarades des profondeurs cellulaires et de folies d'ADN) nous connaissons bien, et cela depuis toujours, une autre dimension : la Peur. Celle avec laquelle nous venons au monde.
 
Pourquoi alors ne devrions-nous pas considérer la Peur (L'Angoisse-Ancestrale-À-Être-Dévorés et / ou Celle-De-Mourir-De-Faim, La-Crainte-Du-Lendemain, L'Affolement-Devant-La-Fuite-Du-Temps) comme étant la 5e dimension du continuum dans lequel nous vivons?
 
Donc, ayant « jeté » un volume dans le Temps nous pouvons très bien envisager de le « noyer » ensuite dans la 5ème dimensions : La Peur. Délimité, ce Hyper-Volume, par des tourbillons quadridimensionnels de Temps ?!
 
0, 1, 2, 3, 4, 5 ...
Point. Ligne. Plan. Volume. Temps. Peur...
La liste pourrait s'allonger à l'infini, vu que rien ne nous empêche d'élever « Quelque-Chose » à une puissance de plus en plus grande.
 
La Peur, une 5e dimension, avec sa valeur négative : le COURAGE.
 
***
 
El Camarada Einstein nos enseñó que el Tiempo es la cuarta dimensión. Después de otras tres dimensiones del espacio.
El punto (matemático) no beneficiando de ninguno de ellas. Cero dimensiones. Dimensión Cero.
La línea poseyendo una sola.
El plano : dos.
El volumen : tres.
 
Si elevamos "algo" al cuadrado, se obtiene una entidad espacial con 2 dimensiones, delimitadas por líneas : el plano.
Si ese "algo" se eleva al cubo, se obtiene un volumen delimitado por superficies, cada una de los cuales tiene 2 dimensiones.
 
¿Significaría esto que al subir algo a la potencia 4, no hacemos otra cosa que proyectar un volumen espacial en la cuarta dimensión, el Tiempo ? Pero donde en el Tiempo?
 
De nuestros antepasados (camaradas de profundidades celulares y locuras de ADN) conocemos demasiado bien, y eso desde siempre, otra dimensión : el Miedo. Con el cual venimos al mundo.
 
¿Por qué entonces no deberíamos considerar el Miedo (La-Ansiedad-Ancestral-A-Ser-Devorados y / o A-Morir-De-Hambre, El-Temor-Del-Día-Siguiente, El-Pánico-Frente-A-La-Huida-Del-Tiempo) como la 5ª dimensión del continuum en el cual vivimos?
 
Por lo tanto, después de haber "tirado" un volumen en el Tiempo, lo podríamos "ahogar" en la 5ª dimensión : El Miedo. Delimitado, ese "Híper-Algo", esta vez, por remolinos de cuarta dimensión, o sea: ¡¿del Tiempo?!
 
0, 1, 2, 3, 4, 5 ...
Punto. Línea. Plano. Volumen. Tiempo. Miedo...
 
La lista podría continuar al infinito, ya que al infinito se puede elevar "Algo" a un exponente cada vez mayor....
 
El Miedo, la 5ª dimensión, con su valor negativo : El CORAJE.
 

0 comentarii

Publicitate

Sus