12.01.2022
Editura Muzicală
Carmen Stoianov
Cărțile Psalmilor. Reflexii în sonor
Editura Muzicală, 2019


 

Citiți o cronică a acestei cărți.

***
Fragment

Tehillim - Psaltirea, Cărțile Psalmilor... Poate că niciuna din Cărțile Bibliei nu a fost și nu este atât de intens citită, recitită, recitată, cântată, comentată, explicată, tradusă, versificată, adaptată la verset metric, parafrazată în versuri sau chiar în proză... Cu toate acestea, versiunea ei originală își păstrează forța magnetică a laconismului rostirii, a aluziilor la vaste și miraculos gândite ancorări spirituale, traversând veacurile și inundând teritorii culturale prin nevoia resimțită de creatori, mai ales de muzicieni, de a-i explora sensurile și a-i descoperi sau conferi noi înțelesuri, pe măsura vremurilor. Într-un fel, forța ei de luminare a unor înțelesuri ascunse - de profeție?! - își dă măsura veac de veac... Și iarăși, poate că nicio altă artă nu s-a apropiat atât de mult de verticala glăsuire psalmică precum a făcut-o muzica, prin nume consacrate sau voci - astăzi încă - anonime.

De ce? Poate pentru că, dintotdeauna, muzica și-a folosit capacitatea de subliniere intonațională și emoțională a cuvântului, de transfer în emoție a mesajului, de actualizare a acestuia prin apropierea de ascultătorul de dintotdeauna, căruia știe și poate să îi vorbească, mereu pe acea coardă pe care el este apt și doritor să o recepteze și să îi urmeze spusa. Poate și pentru că Psalmul a dovedit că are nu doar rezistență în timp și la schimbare, ci chiar forță (re)generatoare, capacitate de (re)invenție. Psalmul este cel care, circumscriindu-se cu obstinație Torei, respectând sacralitatea rostirii sale melodizate, a putut să depășească orizonturi culturale; la confluența cu artele a ales, în mod firesc, alături de cuvântul poematic, muzica și pe creatorii ei, de la acel "Anonymous" cu numele pierdut prin vremuri, la vârfurile de lance ale componisticii diferitelor mari curente sau orientări care l-au așezat la loc de cinste, ca piedestal în creațiile lor, inspirându-se fie din mediul rostirii sale inițiale, fie din cel al translațiilor sale succesive.

În Psalmul biblic, definit (la modul general) în sonor ca gen muzical aparte, mizmor (corespondent cântării vocal-instrumentale) a existat, în însăși statuarea genului, întâlnirea poemului având valențe literar - filosofice sacre cu cele două tipuri fundamentale de emisie sonoră: vocală și instrumentală; așadar, în Psalm s-a cristalizat o dublă amprentare timbrală, de factură mixtă: vox humana - vox intrumentalis. Pe acest fundament, s-au identificat tipuri fundamentale de cântare: monodică, responsorială sau antifonică - așa cum, parțial, au fost preluate (nonconflictual, dar subliniind particularități) și apoi dezvoltate de cântarea pregregoriană și de cea gregoriană.

Așa cum a demonstrat-o istoria sa milenară și cum se va arăta în paginile ce urmează, Psalmul se dovedește a fi fost, dacă nu sipet al memoriei sonore al cărei fuior l-a tors prin vremuire, cel puțin o motivație de împământenire și înrădăcinare, simbol sonor, poetic, filosofic de apartenență pentru iudeo-creștini. Ulterior s-a constituit din intenție în inițiator, motivator, motor, vehicul și matcă generatoare pentru cea mai perenă acțiune de continuă remodelare a unui material sonor-poetico-filosofic dat sau imaginar. Totul s-a realizat prin tehnici, procedee, încastrări / eliberări formale, traversând epoci, curente și orientări culturale... pentru a ajunge în zilele noastre de unde va porni, spre cucerirea altor spații... poate chiar, după spusa poetului, undeva... "între Aldebaran și Terra"...

Într-un anume fel, Psalmii reprezintă chintesența istoriei supraviețuirii unui gen: timp de milenii au fost cântați, melodizați la granița vorbirii cu intenția de cântare ori a cântului derivat din și reîntors spre cuvânt, șoaptă, rostire... au fost recitați, citiți, explicați, traduși, adnotați, împărtășiți de culte religioase ce și-au cristalizat în timp propria cultură; dar au rămas mereu aceiași, fără a genera dispute. Au fost utilizați de mai bine de un mileniu pentru a susține ideea mesajului mesianic din scrierile veterotestamentare. În Psalmi existau și există - așa cum le putem citi astăzi grație descifrării amprentei sonore a Bibliei ca amplă Carte-Partitură - scări modale, tipare de macroformă sonor-muzicală dar și de microformă, inclusiv pattern introductiv, cadențial la hemistih sau cadențial final, formule implicând frecvențe sonore care definesc textul poetic și au capacitatea de subliniere a sensurilor, de pliere a cuvântului la melodie. Procedee de creație ca repetiția identică sau variația în diverse grade, includerea v. cu rol de refren, inserția antifonă, adaptarea unui nou conținut poetic la date melodice anterior cunoscute, la noi maniere de creație și interpretare, păstrându-și coordonatele de ethos sunt la ele acasă în Psalmii ebraici.

Menținându-se în datele culturii care l-a generat, Psalmul își poartă prin veac noblețea atitudinală, ținuta hieratică iar mantia sa regală naște fațete pe cât de diferite, pe atât de grăitoare ca expresie, multe din genurile, tehnicile și procedeele de creație muzicală confirmate de proba timpului aflându-și germenii în solul psalmic de cântare. Este ceea ce ne propunem să demonstrăm parcurgând "Calea Psalmilor" ebraici prin prisma "rugăciunilor / laudelor" lui David.

Create pe o durată temporală ce numără circa șapte secole - de la domnia davidică la data traducerii Septuagintei (sec. III-II î.a.e.), Cărțile Psalmilor au lăsat câteva apreciabile urme în timp, nu doar prin mențiunile pe care le putem citi astăzi și din care aflăm nu doar cine au fost autorii (sau cui îi sunt atribuite cântările), ci și cui îi erau destinate ori cărui gen muzical poetic îi aparțin sau cu ce instrumente se presupune că s-ar fi cuvenit a fi făcută cântarea. Cărțile Cronicilor stau și ele mărturie pentru modul în care cântarea își trăia zilele de glorie în vremurile ce încercau menținerea cultului exact în datele pe care le preconizaseră și le practicaseră David, Asaf... și nu doar ei...

..............

Menirea dintotdeauna a Psalmilor nu a fost etalarea, dovedirea întâietății, prozelitismul, ci căutarea Căii prin care Lumina din Înalturi să călăuzească acțiunea cunoașterii de sine, a aflării "frumosului" în cel de lângă tine, conștientizând creația aceluiași Dumnezeu. Așa se face că, privită prin lentila lui nosce te ipsum, trena stelară a constelației Psalmilor ebraici a traversat milenii, anotimpuri, spiritualități, bariere lingvistice și de gândire, clișee... Întotdeauna a impulsionat crearea de noi energii, a prilejuit uimire și respect. Într-o măsură pe care nu o putem încă aprecia la justa ei valoare, în totalitatea fațetelor și dimensiunilor sale, Psalmii au fost generatori de gen, tehnici, procedee, au susținut afirmarea și dezvoltarea de genuri, tipologii sonore, școli interpretative, curente, epoci, atitudini și, ceea ce este (poate), cel mai important - continuă să o facă la nivel subliminal...

... grafemele care facilitau citirea muzicală a textului, înscrise pe copiile masoreților, își mențineau ascunsă cu încăpățânare taina interpretării și a citirii lor. Abia finele de secol XX și acțiunea plină de devoțiune pe această direcție a unei compozitoare și cercetătoare în arheomuzicologie [Suzanne Haïk-Vantoura, numită de Messiaen "Champollion al Psalmilor"] a adus lumină... Abia atunci lumea culturală și științifică a fost uimită să afle, pentru prima dată, adevăruri sonore despre lumea neștiută a teritoriului psalmic, o lume ascunsă în paginile acelei cărți care este, totodată, o amplă partitură: Biblia.

Cât de diferit să fie "noul-vechi" orizont sonor față de ceea ce ne imaginam?! Cât de apropiat sau depărtat să fie față de noile cântări ce s-au dezvoltat la nivel sinagogal pe larga etalare stilistică ashkenază, sephardă sau orientală?! Iată întrebări cărora doar studii comparative aprofundate le pot da răspunsuri avizate. Iar acestea nu au întârziat să apară, după cum nu au întârziat să se rostească alte și alte opinii...Tirul întrebărilor pare de neoprit; să mai adăugăm câteva, pe care - cu siguranță - mulți dintre noi le gândim.

Ce ar fi însemnat cultura celor Două Temple fără cântecul dintâi și apoi cel reconstituit al Psalmilor?!... Cum ar fi fost Exilul fără refuzul clar ("greva leviților") de a cânta cântările sfinte pe pământ străin (Ps. 137/136), dar cu datoria sacră de menținere a memoriei cântărilor?!... Care ar fi fost - sau ar mai fi existat, oare - profilul cântării gregoriene așa cum a intrat ea în conștiința veacurilor?!... Cum ar fi de imaginat Juruințele lui Proclus (?-446/447), Patriarh la Constantinopol, fără ampla introducere despre interpretarea filosofică pe care a oferit-o privind Ps. 104/103 și 110/109?!... Cum ar fi arătat și modelul primelor tipologii de Recviem, Vesperae / Vecernii, Utrenii și cum ni s-ar fi transmis până astăzi?!... V-ați întrebat cum ar fi fost Missa fără Gloria, Sanctus - Benedictus ori Miserere, preluate din cultura religioasă ebraică și, implicit, din literatura psalmică?!... La ce ar fi meditat Savonarola în temniță?!...

Cum ar fi arătat atât de iubitele cicluri ale cântărilor de Vesperae / Vecernii fără cei cinci Psalmi aleși dintre 110-147, cu tot cu Antifoanele acestora?! Sau cum ar fi arătat istoria culturii și a muzicii fără intervenția unor Martin Luther, Jean Calvin, fără implicarea lui Clément Marot și a pleiadei compozitorilor Reformei, Contrareformei sau ai Școlilor europene - venețiene, romane, franceze, spaniole, germane etc. - fără imensa zestre de Motete și Grand Motet, Laude, Recviem... fără Coraluri, Cantate, Imnuri, Oratorii...

Este, poate, timpul și pentru unele răspunsuri, ținând de recompunere valorică și de luminare a textelor Sfinte. Semnificative în acest sens ar putea fi două exemple situate la apreciabilă distanță în timp și spațiu: pentru început - celebrul curs melodic Viderunt omnes creat prin sec. X pe v. 3 al Ps. 98 de călugării unei mănăstiri spaniole, trecut apoi sub aspectul unui Organum în creația lui Leoninus și în cea a lui Perotinus (sec. XII), ca Motet la Adam de la Halle (sec. XIII) sau ca replică instrumentală în albumul cvartetului Kronos Lagrimae Antique (sec. XX-XXI). Cel de-al doilea exemplu ar fi Ps. 126, una dintre cele 15 Shir Hama'alot / Cântări ale Treptelor, propus în repetate rânduri ca Imn al Statului Israel; nu a fost să fie, căci a câștigat HaTikva (Speranța), Imn cu certe rezonanțe muzicale europene, în parte chiar românești. Raportarea la creația muzicală românească vizează nu doar zestrea de cântări pornită din așezăminte monahale, ci creații semnate de compozitorii precursori (Ciprian Porumbescu, Gavriil Musicescu, George Stephănescu, Gheorghe Dima...), de cei din prima jumătate de secol XX (D. G. Kiriac, Gheorghe Cucu, Paul Constantinescu...), urcând spre generațiile postenesciene - Sigismund Toduță, Zeno Vancea, Marțian Negrea, Liviu Comes, Theodor Grigoriu, Anatol Vieru, Ștefan Niculescu, Carmen Petra-Basacopol, Vinicius Grefiens, Nicolae Lungu, Dan Voiculescu sau spre compozitorii mai tinerelor generații: Dan Buciu, Petru Stoianov, Christian Alexandru Petrescu, Marcel Costea, Valentin Gruescu, Dan Dediu, Grigore Cudalbu, Șerban Nichifor, Livia Teodorescu-Ciocănea... Și să ne întrebăm, din nou: VREM, cu adevărat, răspunsuri la toate aceste întrebări și, poate, la unele încă nerostite?!... Poate că este mai bine să le păstrăm în imponderabila lor glăsuire, să ne reîntoarcem la puternicul mănunchi al Psalmilor biblici și să adăstăm un timp în lumina și forța lor iradiantă în istoria omenirii pentru a ne mai primeni sufletul și a ne limpezi trăirile...

Vă îndemn așadar, să pășiți pe calea întrebărilor cu care este pavată "Filiera Psalmilor" și să-i apreciații reflexiile în sonor... Psallite, psallite... așa sună, traducând un îndemn din Psalmi, repetarea incantatorie din Vulgata. Să dăm urmare acestui îndemn, să-i căutăm adevărul și să aducem în lumină - prin noua recitire pe care o propunem - Calea Psalmilor ebraici nu doar prin prisma Rugăciunilor lui David, fiul lui Ishai...

4 comentarii

 • Jos palaria! Esti incredibila, Carmen Stoianov!
  Daniela Stefanescu, 12.01.2022, 00:47

  Draga Carmen,
  Voi reveni cu un comentariu, dar nu vreau sa pierd acest moment in care sunt probabil primul cititor LiterNet al acestui fragment din Cărțile Psalmilor. Reflexii în sonor, caci de abia a fost publicat la miezul noptii. Am avut si privilegiul de a fi primul tau votant. Nu si primul admirator, odata ce ai primit prestigiosul Premiu al Academiei Romane pe anul 2019, conferit dupa doi ani. FELICITARI!!

  • RE: Jos palaria! Esti incredibila, Carmen Stoianov!
   Carmen Stoianov, 12.01.2022, 09:38

   Dragă Daniela,

   Sunt fericită să văd că ceea ce am considerat eu că ar trebui scris în plus despre Psalmii biblici- dincolo de bibliotecile care s-au scris deja! - a avut şi are ecoul scontat, că mi-am aflat cititori cultivaţi, inteligenţi şi sensibili, atenţi la nuanţe.
   Ca de obicei, te aşteptam. Nu atât de matinală, e drept, dar ai avantajul meridianului. Ştiu că timpul tău este drămuit şi de aceea apreciez cu atât mai mult că atunci când nici nu mijeau zorii în România, tu te grăbeai să îmi faci ziua mai frumoasă.
   După cum ţi-ai putut da seama, iubesc Psalmii şi, ceea ce este mai important, am iubit cu pasiune fiecare clipă de lucru. Scriu în continuare şi sper să pot duce la bun sfârşit întreaga lucrare.

   Mulţumesc pentru gând şi....te aştept, desigur, să revii....cât mai curând.

   • RE: RE: Jos palaria! Esti incredibila, Carmen Stoianov!
    Daniela Stefanescu, 17.01.2022, 18:37

    Draga mea,
    Sunt foarte bucuroasă că, atunci când te-ai trezit în dimineaţa postării textului tău pe LiterNet, am reuşit cu cele câteva cuvinte pe care le-ai găsit aici să îţi fac ziua mai frumoasă, după cum ai scris mai sus. Şi tu ne faci, la alt nivel desigur, frumoase zilele, când realizăm ce personalitate cu totul ieşită din comun se află printre noi, ba eu chiar o pot numi cu mândrie prietenă… sau prietena prietenei mele celei mai bune, "sora" mea Nicole, cea care a semnat cronica atât de inspirată a capodoperei tale. Conform promisiunii mele, revin acum, când nu mai sunt de mult primul tău cititor LiterNet, după cum se poate vedea. Aşa cum bine ştii, domeniul tău de specialitate nu este şi al meu, deci nu ar avea sens să încep să analizez ca un critic muzical, ca un teoretician al muzicii, să-mi arog nişte drepturi pe care nu le am.
    Dar nu este nevoie de mari cunoştinţe muzicale pentru a-mi da seama cât de mult îndrăgeşti "Psalmii" şi cum ai iubit fiecare moment în care ai lucrat la reflexiile în sonor. Nu văd cine altul ar fi putut să facă mai bine această muncă de Sisif decât tine, doctor în muzicologie şi master în Studii Culturale Ebraice şi, nu în ultimul rând, om care şi-a urmat constant, până la abnegaţie, calea pasiunilor. Ai scris: "Poate că niciuna din «Cărțile Bibliei» nu a fost și nu este atât de intens citită, recitită, recitată, cântată, comentată, explicată, tradusă, versificată, adaptată la verset metric, parafrazată în versuri sau chiar în proză" şi totuşi, te-ai încumetat în a o cerceta cu atâta profunzime şi în a-i cerceta pe cei care au cercetat-o şi, hai să punem punctul pe i, şi aportul TĂU original este de-a dreptul monumental.
    Cât de frumos i-ai zis lui Nicole: "i-am citit simplu, ca și cum n-aș ști nimic din ce se știe deja (deși știam eu ceva-ceva...), așa ca un muzicolog uimit de dărnicia informațiilor, de frumusețea lor. Și muzicologul a găsit ce căuta: adevărul dramaturgiei muzicale…" Şi astfel, muzicologul a găsit în "Psalmi" informația sonoră, "Starea de Cântec". Înţeleg că muzicologul îşi continuă munca şi că vom avea curând şi volumele trei şi patru. Emoţionant! Impresionant! Nu am cuvinte pentru această muncă de mare migală, de profunde căutări. Şi, pentru că am zis că "nu am cuvinte", vreau să le elogiez, în schimb, pe ale tale: limbajul elevat, rafinat, vocabularul bogat, exprimările complexe, de mare calitate artistică.
    Doresc să-l felicit şi pe soțul tău, compozitorul Petru Stoianov, care a avut ideea coperţilor şi a realizat simbolul cu o simplitate cu atât mai grăitoare.
    Nu pot încheia decât cu dorinţa ca şi celelalte volume să vadă curând lumina tiparului, spre bucuria şi mândria celor care vă apreciază.


    • RE: RE: RE: Jos palaria! Esti incredibila, Carmen Stoianov!
     Carmen Stoianov, 04.02.2022, 18:53

     (Este un PS, deci se citeşte le urmă): Dragă Daniela, citind în urmă cele scrise, îmi dau seama că suntem într-un cerc al reluărilor, dar nu îmi vine să modific nimic, deci….cu scuzele de rigoare, merg înainte…
     Reiau: sunt copleşită…de-a dreptul. Dacă ai putea ştii cât de mult am fremătat aşteptând cele scrise de tine, ai putea înţelege cum m-am simţit când le-am citit, le-am recitit, i le-am citit şi recitit (cu sublinieri) soţului meu (sărutări de mâini de la el!) şi, din nou, le-am citit în linişte, căutând să-mi potolesc trăirile.
     Reiau: ai putea înţelege că mă simt awardată (se poate spune aşa?! – ce părere au anglista şi germanista din tine?!)… awardată de tine; am primit Premiul unui fin intelectual, Premiul “Daniela”, la care tânjeam…
     Mulţumesc pentru cele scrise; deşi nu ai citit pe de-a-ntregul (la Bucureşti te aşteaptă două “cărămizi!!), ai avut ocazia să o faci prin ochii lui Nicole care, draga de ea, a fost supusă la o caznă peste puterile mele de înţelegere şi acceptare: să comprimi atâta material şi să scoţi în evidenţă ceea ce se cere…Dar soldatul sovietic….şi mama răniţilor…intră în foc pentru prieteni.
     Reiau: ai apreciat ca şi cum ai fi citit şi, desigur, ai cules esenţe, ca literatul de ţinută, care nu se poate dezminţi… făcându-mă să roşesc dar şi să mă întreb cât merit…Ceea ce ştiu sigur este că mi-am găsit cititoarele şi asta “plăteşte” toţi anii de întrebări şi căutări, aşa cum s-a întâmplat şi la Uniune şi la Academie, fără a face vreun gest de a ieşi în faţă…
     Pup şi vă doresc, dragă fetelor (să nu-i uităm pe băieţi!) pe scara vârstelor să fiţi la fel de tinere şi sprinţare şi să ne revedem cu acelaşi drag cu care ne scriem. Apropierea depărtării îşi spune cuvântul şi îşi cere drepturile…


Publicitate

Sus