04.09.2017
Într-un 4 septembrie, al secolulului XX, se năştea la Bucureşti, actorul Dan MASTACAN... / Un 4 septembre, du XX siècle, naissait à Bucarest l'acteur Dan MASTACAN...


(album realizat de Fabienne Debastiani & Salim Kissari şi finalizat de Boris Massieux)

Lecţii de dans cu Dan Mastacan
de Gigi Căciuleanu

Mi-e imposibil să enumăr toate lecţiile pe care le-am primit de la Dan. Eu, i-adevărat, reacţionând adesea ca un cal nărăvaş, protestând şi cabrându-mă... Cred că foarte des nu ne-a venit uşor niciunuia dintre noi. Cum se zice: "Greu, da' merită!".

De fapt fiecare colaborare, fiecare minut de lucru împreună a fost şi rămâne în continuare pentru mine, o lecţie, hai să zic: chiar un "master class", nu numai de teatru ci în general de gust şi de artă. Iar, până la urmă, şi de dans. Cât trăieşte, omul învaţă.

Da, de fapt aici voiam să ajung: la ocaziile în care lucrul de creaţie cu Dan deveniseră chiar lecţii de... coregrafie. Voi pomeni doar trei momente. Numai trei dar cât de semnificative. Şi simbolice. Şi de care publicul nu avea cum să ştie... până acum.

I.
Sunt angajat de către Maina Gielgud (marea stea a baletului englez - deci mondial! - şi, în plus, nepoata faimosului actor John Gielgud), să joc rolul unui coregraf nebun în piesa (minunată!) pe care o concepuse şi pe care o jucasem împreună pe scenele londoneze şi engleze (de exemplu, la istoricul teatru "Old Vic"). Chiar şi azi, cei care ne văzuseră atunci îşi mai amintesc de acea piesă. Unde apăreau şi trei mari doamne ale dansului mondial: Svetlana Beriozova, Rosella Hightower, Yvette Chauviré...

În spectacolul care urma să fie prezentat în Franţa (cu titlul Petits pas et crac! - titlul original fiind Steps, Notes and Squicks - găsibil pe Youtube), la Paris, la "Espace Pierre Cardin" timp de trei săptămâni, trebuie să dansez în fiecare săptămână câte un solo diferit. Am pregătite numai două. Îmi trebuie un al treilea. Şi nu-l am. Spectacolul se apropie, iar eu sunt secat. Nici o idee care să-mi placă. Noroc cu Dan. Îmi zice: "Ascultă te rog această sonată pentru violoncel de Bach. Pablo Casals este divin." Are dreptate. Într-adevăr muzica mă ia pe sus. Casals este la limita prăpastiei, atât muzicale cât şi sufleteşti. Sunt copleşit. Şi... nu-mi iese nimic! Aici intervine din nou Dan. Vine la sală pe la 10 seara (e un tip nocturn care începe să trăiască artistic abia după apusul soarelui!) când eu mă dădeam încă de dimineaţă cu capul de toţi pereţii, luptându-mă mai mult cu mine însumi decât cu Bach şi cu Pablo Casals. Dan se pune în faţa mea şi începe să-mi dicteze... coregrafia. Literalmente. Iar eu redevenind elev am impresia că o am în faţă (toute proportion gardée) pe... Miriam Răducanu. Şi nu fac altceva decât să încerc doar să in-ter-pre-tez (ce plăcere!!!) ceea ce mi se spune. Et ça marche!!! În mai puţin de o oră dansul este făcut.

Îl prezint în spectacol.

În timp ce-l dansez la premieră, Pierre Cardin bagă capul în sala (sa!) de spectacol, mă vede şi... îi place! Astfel, din acel punct precis a pornit... o colaborare cu dânsul de ani de zile! Graţie lui Dan.

II.
Lucrez la Mozartissimo. Am un material coregrafic care, pus cap la cap, durează peste 6 ore. Îl chem pe Dan să vină cu foarfeca. Adică, de fapt, să procedeze la un lucru penibil (dar cât de necesar!) aidoma unui decupaj sau montaj cinematografic. Bineînţeles că lucrând ba cu fiecare dintre dansatori în parte, ba cu toţi laolaltă, neglijasem tocmai partitura mea. Nici măcar începută. Impas. Dan mă roagă să nu mă mai agit ci să mă aşez cuminte în sală. Se pune, în locul meu, pe scenă, pe diagonala de cuburi imaginată ca element de scenografie şi se apucă să... danseze... solo-ul meu! Ce păcat că nu am avut o cameră ca să fi filmat acel moment. Aşa cum fu el. Genial. Pe care (după părerea mea fără să reuşesc) am încercat apoi să-l reproduc întocmai. Care a devenit solo-ul central din Mozartissimo, "Arlecchino", pe care apoi atâta l-am tot dansat. Bineînţeles cu trupa noastră însă pe care l-am "transmis", de fapt în coregrafia lui Dan!, atâtor şi atâtor dansatori din alte trupe din lume.

În schimb, ca să fim drepţi, în spectacol, eu, la rândul meu, intervenisem cu idei de regie si chiar de scenografie imaginând acele cuburi care, cu jocul lor, reprezentau coloana vertebrală a spectacolului. Pe program însă, eu apăream şi continui să apar ca autor şi coregraf. Iar Dan: ca regizor, scenograf şi conceptor de lumini.

Cu riscul de a mă repeta: Cum Dumnezeu să definesc oare în mod EXACT felul complex şi ne-ortodox al colaborării noastre?

III.
După ce creaserăm împreună Cele Patru Anotimpuri (Vivaldi) cu trupa de balet a Operei din Lyon, Dan a decis să reluăm spectacolul cu trupa noastră din Rennes. Adăugând însă o secvenţă în plus. Între "toamnă" şi "iarnă". Pe o sublimă cantată profană pentru contra-tenor de Vivaldi. Un solo pe care să-l dansez eu.

Premiera e mâine iar eu azi încă nu am solo-ul. Vreau să renunţ. Bineînţeles, intervine Dan. Lucrăm toată noaptea la acel dans. Dan îmi întoarce pe dos ordinea mişcărilor pe care le inventasem. Şi are perfectă dreptate. Dimineaţa solo-ul e gata, ieşit din cuptor. Iar seara la premieră, mort de somn, dar cu luciditatea somnambulului, îl dansez în faţa unui public care îl plebiscitează.

Acel solo care este apoi dansat şi el de nenumărate ori, câteodată chiar separat, "scos" din spectacolul iniţial. Ca o piesă în sine. Dansat nu numai de mine dar şi de atâţia prim-solişti, pe acolo pe unde tot montasem Cele Patru Anotimpuri, în această nouă variantă.

O longevitate pe care iată: o datorez iar lui Dan.

Numai trei exemple din câte altele...

Da. Lecţii (pe lângă altele şi) de dans cu DAN MASTACAN.
Care a avut întotdeauna generozitatea să accepte în viaţa mea artistică rolul din umbră. Acesta nefiind, bineînţeles, cel mai neimportant.

De fapt este vorba de o adevărată simbioză.
Dacă n-ar fi existat am fi fost nevoiţi s-o inventăm!

Dan Mastacan. Un personaj de teatru. De film. De roman.
Un personaj total ieşit din comun chiar şi în viaţa de toate zilele.

Sau poate tocmai datorită acestui fapt!

***
Leçons de danse avec Dan Mastacan
de Gigi Căciuleanu

Il est impossible d'énumérer toutes les leçons que j'ai reçues de Dan. Auxquelles, c'est vrai, je réagissais souvent comme un cheval rétif, en protestant et me cabrant... Je pense que très souvent, ça n'a pas été très facile pour aucun d'entre nous. Mais comment on dit: « cela valait le coup ».

En fait, chaque collaboration, chaque instant de travail ensemble a été, et reste, pour moi une leçon, une sorte de « master class », non seulement de théâtre mais de goût artistique et d'art en général. Et, finalement, même de danse. Tant qu'on vit, on apprend.

Oui, en fait c'est là où je voulais arriver: aux occasions où le travail de création aux côtés de Dan, devenaient des leçons de chorégraphie. Je ne citerai que trois de ces moments. Seulement trois, mais, oh combien significatives. Et symboliques. Que le public ne pouvait pas connaître... jusqu'à présent.

I.
Je suis engagé par Maïna Gielgud (la grande star du ballet anglais - donc mondial - et, par ailleurs, la petite-fille du célèbre acteur John Gielgud), pour jouer le rôle d'un chorégraphe fou dans une pièce (super!) qu'elle avait conçue et que nous avons jouée ensemble sur les scènes anglaises (par exemple au fameux théâtre londonien, « Old Vic »). Aujourd'hui encore, ceux qui l'avaient vue s'en souviennent encore. Dans le spectacle apparaissaient également trois grandes dames de la danse: Svetlana Beriosova, Rosella Hightower, Yvette Chauviré...

Dans ce « show » (rebaptisé pour la circonstance: « Petits Pas et Craques! » - le titre original étant « Notes et steps and Squicks - et que l'on peut trouver sur YouTube), qui allait être présenté en France, à Paris, pendant trois semaines à l'Espace "Pierre Cardin je devais danser chaque semaine un solo différent.

Je n'ai que deux. J'ai besoin d'un troisième. Et je ne l'ai pas. Le spectacle approche et je suis vidé. Aucune idée qui me plaise. Heureusement il y a Dan. Il me dit: « Écoute cette sonate pour violoncelle de Bach. Pablo Casals est divin ». Il a raison. En effet, je suis emporté par la musique. Casals est au bord du précipice, à la fois musical et spirituel. Je suis sous le charme. Et... rien ne vient! Là, arrive à nouveau Dan. Il vient à la salle vers à 22 h (Il est de nuit et commence à vivre après coucher du soleil!) pendant que, depuis le matin encore, je me tapais la tête contre les murs, luttant aussi bien avec moi-même qu'avec Bach et Pablo Casals. Dan se met devant moi et commence à me dicter la... chorégraphie. Littéralement. Je redevenais un étudiant, en face de (toute proportion gardée)... ma légendaire prof, Miriam Răducanu. À ne rien essayer d'autre que juste d'in-ter-pré-ter (quel plaisir!!!) ce qu'il disait. Et ça marche!!! En moins d'une heure le solo est construit.

Je le danse au spectacle.

Pendant que je dansais, à la première, Pierre Cardin met sa tête dans la salle (la sienne!), me voit et... il aime! À partir de cet instant précis... a commencé une collaboration avec lui pendant des années! Grâce à Dan.

II.
je travaille sur « Mozartissimo ». Le matériau chorégraphique dont je dispose, mis bout-à-bout, dépasse les six heures. J'appelle Dan à la rescousse, avec des ciseaux, pour mener à bien une tâche pénible (mais oh combien nécessaire!), semblable à celle d'un montage cinématographique. Comme d'habitude, en travaillant tantôt avec chacun des danseurs tantôt avec l' ensemble, je néglige tout simplement ma propre partition. Qui n'est, cette fois-ci, même pas entamée. Impasse. Dan me supplie de ne plus m'agiter, et de rester tranquillement assis dans la salle. C'est alors lui qui se met, sur scène, sur la diagonale de cubes (que j'avais imaginés comme éléments de décor) et qui commence à... danser... mon solo! Quel dommage que je n'ai pas pensé alors à le filmer. Tel qu'il était. Brillant. Solo, que j'ai tenté pat la suite de reproduire exactement mais à mon avis sans vraiment y parvenir.Cette danse est devenue la séquence centrale de « Mozartissimo », «l'Arlequin », que j'ai ensuite tant dansée. Avec bien sûr notre compagnie mais que j'ai aussi "transmise » (telle que Dan l'avait chorégraphiée!), à d'innombrables danseurs de maintes compagnies dans le monde.
Cependant, pour être juste, moi, à mon tour, je suis intervenu dans « Mozartissimo », avec des idées de mise-en-scène et même imaginé ces éléments de scénographies omniprésents, une série de cubes qui, avec leurs jeux de déplacements devinrent l'épine dorsale du spectacle. Cependant, officiellement, dans le programme, je continue d'apparaître comme auteur et chorégraphe. Et Dan, en tant que metteur en scène, scénographe et concepteur des éclairages.

Au risque de me répéter: comment définir EXACTEMENT la façon complexe et non-orthodoxe de notre collaboration?

III.
Après avoir créé ensemble « Les Saisons » (sur la musique de Vivaldi) avec la troupe du ballet de l'Opéra de Lyon, Dan décida de reprendre le spectacle avec notre Compagnie à Rennes. En ajoutant une séquence supplémentaire. Entre « l'Automne » et « l'Hiver ». Une cantate profane sublime, pour contre-ténor, de Vivaldi toujours. Que je devais danser moi-même:

La première est pour demain mais aujourd'hui, je n'ai pas encore le solo. Je veux renoncer. Bien sûr, intervient Dan. Nous travaillons toute la nuit. Dan bouleverse l'ordre des mouvements que j'avais imaginés .Et il a tout à fait raison. Le matin, le solo est prêt à sortir du four. Et le soir, à la première, tombant de sommeil, mais avec la lucidité d'un somnambule, je danse devant un public qui le plébiscite.

Ce solo est ensuite dansé maintes fois, parfois séparément, « sorti » du contexte du spectacle. En tant que pièce se suffisant à elle-même. Dansé non seulement par moi, mais aussi par de nombreux premiers-danseurs, partout où j'ai monté par la suite « Les Saisons » dans cette nouvelle version.

Une longévité que je dois à Dan.

Trois exemples parmi tant d'autres...

Oui. Des leçons (et) de danse avec Dan Mastacan.
Qui a toujours eu la générosité d'accepter, dans ma vie artistique, ce rôle dans l'ombre. Qui n'est pas, bien sûr, et de loin, le moins important.

En fait, il s'agit d'une véritable symbiose.
S'il celle-ci n'avait pas existée nous aurions dû l'inventer!

Dan Mastacan. Un personnage de théâtre. De film. De roman. Un caractère exceptionnel totalement sorti du commun, même dans la vie de tous les jours.
Ou peut-être bien, justement, grâce à cela?!...

1 comentariu

  • Asteptam de mult cu rabdare
    Liliana Staicu, 04.09.2017, 08:29

    Da maestre asteptam sa scrieti despre el , ma bucur ca nu am ratat momentul , doi oameni geniali s au intalnit si au creat minuni . Va multumesc mult

Publicitate

Sus