23.05.2018
Editura Herald
Henri-Charles Puech
Evanghelia după Toma
Editura Herald, 2018

traducere din franceză de Radu Duma


Citiţi un comentariu despre această carte.

*****
Intro

Filozof ca formaţie, Henri-Charles Puech (1902-1986) s-a orientat, sub conducerea lui Emile Brehier şi a lui Leon Robin, spre studiul filosofiei greceşti, îndeosebi spre neoplatonism şi hermetism, după care interesul sau s-a îndreptat spre doctrinele din perioada creştinismului timpuriu. Ulterior, ca Preşedinte al departamentului de Ştiinţe Religioase la École Pratique des Hautes Études, a exercitat o influenţă hotărîtoare în dezvoltarea considerabilă pe care studiile patristice au cunoscut-o în Franţa, mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial.

După descoperirea depozitului de manuscrise maniheene de la Fayum, Puech se va dedica studiului acestora. Rezultatele cercetării sunt adunate în cartea Le manicheisme, son fondateur, sa doctrine, publicată în 1949, care rămîne şi astăzi, prin bogăţia şi siguranţa informaţiei o lucrare de referinţă.

O altă descoperire importantă are loc la Nag Hammadi, în Egipt, între 1945 şi 1946. O bogată colecţie de codexuri gnostice în coptă, din sec. al IV-lea, va capta interesul savanţilor din lumea întreagă. Ca membru al comitetului internaţional instituit pentru valorificarea acestor manuscrise, H.C.Puech va juca un rol de frunte în identificarea şi publicarea textelor respective.

Din 1934 devine directorul publicaţiei Revue de l'Histoire des Religions; Din 1952 este şeful catedrei de Istoria religiilor la College de France, post în care îşi va desfăşura activitatea timp de 20 de ani. Ca preşedinte al Asociaţiei Internaţionale pentru Studierea Istoriei Religiilor, Puech s-a bucurat de o apreciere generală.

Dintre operele sale amintim:
Le Manicheisme, Paris, 1949.
"Le Manicheisme" în: Istoria religiilor, lucrare colectivă, elaborată sub direcţia sa, vol.ÎI, Gallimard, Paris, 1972.
Histoire des religions, 3 vol., Paris, Gallimard, 1970.
En quete de la gnose, 2 vol., Paris, Gallimard, 1978.
Sur le manicheisme et autres essais, Paris, Flammarion, 1979.
*
Evanghelia după Toma este una dintre cele patruzeci şi nouă de scrieri pe care le reunesc cele treisprezece volume descoperite din întâmplare, între 1945-1946, în apropiere de Nag Hammadi, în Egiptul de Sus. Cele treisprezece codexuri descoperite reprezintă biblioteca unei comunităţi gnostice, alcătuită în secolele III, IV sau V. Aceste codexuri conţîn lucrări de provenienţă diversă (setiene, în marea lor majoritate, dar şi valentiniene sau hermetice), redactate în mai multe dialecte copte (în principal în cel sahidic). Textul în limba coptă a fost stabilit şi tradus de A. Guillaumont, H.Ch. Puech, G. Quispel, W. Till şi Abd al-Masih. Acest text a fost corectat, modificat pe alocuri sau completat în mai multe rânduri.

Evanghelia după Toma a făcut senzaţie de îndată ce existenţa să a fost adusă la cunoştinţă publicului. Este o culegere de 114 logia sau "Rostiri" pe care Iisus le-ar fi adresat discipolului sau Toma şi pe care acesta le-a păstrat secrete. Aceste "Cuvinte" atribuite lui Iisus au circulat îndeosebi în mediile gnostice şi maniheene. Unele se aseamănă foarte bine cu enunţuri din Noul Testament; altele, necunoscute, dezvăluie numeroase doctrine esoterice şi teme gnostice.

Analizând în profunzime tot acest curent de gândire, H.Ch. Puech ne oferă o interpretare sistematică de o mare complexitate şi bogăţie.

Evanghelia după Toma
(fragment)

Notă:
 cuvintele plasate între paranteze rotunde ( ) sunt adăugate din motive ce ţin de sintaxa limbii franceze.
 parantezele drepte [ ] sunt folosite acolo unde manuscrisul a fost deteriorat, textul fiind stabilit, atunci când a fost posibil, prin conjectură şi deducţie.
 cuvintele plasate între acolade { } nu se găsesc în text: este vorba de presupuse lacune.


Iată cuvintele tainice pe care Iisus cel Viu le‑a rostit şi pe care Didim Iuda Toma le‑a aşternut în scris.

1. Şi El a spus: "Cel ce va desluşi tâlcul acestor cuvinte nu va gusta moartea".

2. Iisus a spus: "Cel ce caută, să nu înceteze să caute până când nu va afla, şi când va afla, el se va tulbura, şi tulburat fiind, el va fi uimit şi va stăpâni peste Tot".

3. Iisus a spus: "Dacă cei ce vă călăuzesc vă spun: «Iată, Împărăţia este în cer», atunci păsările cerului vor ajunge înaintea voastră; dacă aceştia vă spun că este în mare, atunci peştii vor ajunge înaintea voastră. Însă Împărăţia este înlăuntrul vostru şi este în afara voastră. Când vă veţi cunoaşte, atunci veţi fi cunoscuţi şi veţi şti că sunteţi fii ai Tatălui care e viu. Dar dacă nu vă cunoaşteţi, atunci voi sunteţi în sărăcie şi sunteţi sărăcia".

4. Iisus a spus: "Omul îmbătrânit în zilele sale nu se va codi să‑l întrebe pe un prunc de şapte zile despre Locul Vieţii, şi el va trăi, căci mulţi dintre cei dintâi vor fi cei din urmă, şi vor deveni unul singur".

5. Iisus a spus: "Cunoaşte ceea ce1 este dinaintea feţei tale, şi ceea ce îţi este ascuns îţi va fi dezvăluit; căci nu există nimic tainic care nu va fi făcut cunoscut".

6. Ucenicii săi îl întrebară (şi) îi ziseră: "Vrei tu să postim (şi) cum să ne rugăm, cum să dăm pomană, şi de la ce mâncare trebuie să ne înfrânăm? Iisus a spus: "Nu minţiţi şi nu faceţi ceea ce urâţi, căci totul este descoperit în faţa Cerului. Într‑adevăr, nu există nimic ascuns care să nu fie cunoscut şi nu există nimic acoperit care să rămână nedescoperit".

7. Iisus a spus: "Fericit este leul pe care omul îl va mânca, căci leul va deveni om; şi blestemat este omul pe care leul îl va mânca, căci leul va deveni om".

8. Şi El a spus: "Omul este asemenea unui pescar iscusit care îşi aruncă plasa în mare; el o scoase din mare plină de peşti mici. Printre aceştia el, pescarul iscusit, găsi un peşte mare şi frumos. El zvârli toţi peştii mici îndărăt în mare, alegând cu uşurinţă peştele cel mare. Cine are urechi de auzit, să audă!".

9. Iisus a spus: "Iată că semănătorul iese, îşi umple mâna, aruncă (seminţele). Unele căzură pe drum; păsările veniră şi le ciuguliră. Altele căzură pe stâncă şi nu prinseră rădăcină în pământ şi nu înălţară spice către cer. Şi altele căzură printre spini; aceştia au înăbuşit seminţele şi viermele le‑a mâncat. Iar altele au căzut pe pământ bun şi au înălţat rod bun spre cer: una a dat şaizeci de boabe la o măsură, iar cealaltă o sută douăzeci de boabe la măsură".

10. Iisus a spus: "Am aruncat2 foc peste lume, şi iată, veghez până ce va fi mistuită".

11. Iisus a spus: "Acest cer va trece, şi cel ce se află deasupra lui va trece, şi cei ce sunt morţi nu sunt vii, şi cei ce sunt vii nu vor muri. În zilele când mâncaţi ceea ce este mort, faceţi din el ceva viu. Când veţi fi în lumină, ce veţi face? În ziua când veţi fi una, aţi devenit doi. Dar când veţi deveni doi, ce veţi face?"

12. Ucenicii îi ziseră lui Iisus: "Noi ştim că tu ne vei părăsi. Cine va fi [atunci] mai mare peste noi?" Iisus le‑a spus: "Oriunde veţi merge, veţi merge către Iacov cel Drept, pentru care au fost făcute cerul şi pământul".

13. Iisus a spus ucenicilor Săi: "Asemuiţi‑mă, spuneţi‑mi cu cine semăn eu". Simon Petru i‑a spus: "Tu semeni cu un înger drept". Matei i‑a spus: "Tu eşti asemenea unui filozof înţelept". Toma i‑a spus: "Învăţătorule, gura mea se împotriveşte ca eu să spun cu cine te asemeni". Iisus a zis: "Eu nu sunt învăţătorul tău, căci tu ai băut şi te‑ai îmbătat din izvorul clocotitor pe care eu, eu l‑am măsurat". Şi l‑a luat, l‑a tras deoparte şi i‑a spus trei cuvinte. Iar când Toma s‑a întors la însoţitorii săi, aceştia l‑au întrebat: "Ce ţi‑a spus Iisus?" Toma le‑a zis: "Dacă vă spun una dintre vorbele pe care el mi le‑a zis, veţi lua pietre şi veţi arunca cu ele în mine, şi un foc va ieşi din pietre şi vă va arde".

14. Iisus le‑a spus lor: "Dacă postiţi, veţi săvârşi un păcat; şi dacă vă rugaţi, veţi fi osândiţi, şi dacă daţi pomeni, veţi face rău spiritelor voastre. Şi dacă veţi merge într-o ţară oarecare şi îi veţi străbate ţinuturile, dacă vă vor primi, mâncaţi orice vor pune dinaintea voastră şi îngrijiţi‑vă de cei ce se află bolnavi printre ei. Într‑adevăr, ceea ce va intra în gura voastră nu vă va pângări; dar ceea ce iese din gura voastră, aceea vă va pângări".

15. Iisus a spus: "Când îl veţi vedea pe acela care nu a fost născut din femeie, închinaţi‑vă dinaintea lui şi slăviţi‑l. Acela este Tatăl vostru".

16. Iisus a spus: "Poate că oamenii socotesc că eu am venit să aduc pace în lume, şi ei nu ştiu că eu am venit să aduc certuri pe pământ, un foc, o sabie, un război. Într‑adevăr, din cinci câţi se vor afla într‑o casă, trei vor fi contra doi şi doi contra trei: tatăl contra fiului, fiul contra tatălui, şi ei vor rămâne singuri".

17. Iisus a spus: "Vă voi da ceea ce ochiul nu a văzut, şi ceea ce urechea nu a auzit, şi ceea ce mana nu a atins, şi (ceea) ce la inima omului nu a suit".

18. Ucenicii îi ziseră lui Iisus: "Spune‑ne cum va fi sfârşitul nostru". Iisus a spus: "Aţi cunoscut aşadar începutul pentru ca voi să căutaţi sfârşitul? Căci acolo unde este începutul, acolo va fi sfârşitul. Fericit este acela care va sta la început, el va cunoaşte sfârşitul şi nu va gusta moartea".

19. Iisus a spus: "Fericit este acela care era înainte de a fi fost. Dacă deveniţi ucenicii mei şi dacă ascultaţi cuvintele mele, aceste pietre vă vor sluji. Într‑adevăr, aveţi cinci copaci în Paradis, ce nu se clintesc nici vara, nici iarna, şi ale căror frunze nu cad. Acela care îi va cunoaşte nu va gusta moartea".

20. Ucenicii îi ziseră lui Iisus: "Spune‑ne, cu ce se asemuieşte Împărăţia cerurilor". El le‑a spus: "Aceasta seamănă cu o sămânţă de muştar, cea mai mică dintre toate seminţele; dar când cade pe un ogor, ea se face o creangă mare şi ajunge adăpost pentru păsările cerului".

21. Maria i‑a spus lui Iisus: "Cu cine seamănă ucenicii Tăi?" El i‑a zis: "Ei seamănă cu nişte copii care s‑au aşezat pe un ogor ce nu este al lor. Când stăpânii ogorului vor veni, le vor zice: «Daţi‑ne ogorul îndărăt». Ei sunt despuiaţi cu totul dinaintea lor, pentru ca aceia să lase ogorul şi să îl dea îndărăt. De aceea zic vouă: dacă stăpânul unei case ştie că hoţul va veni, va veghea mai înainte ca acesta să sosească, şi nu‑l va lăsa să pătrundă în măreţia casei sale1, spre a‑i lua bunurile. Astfel şi voi, vegheaţi la cele ale lumii şi încordaţi‑vă şalele cu multă putere, ca nu cumva tâlharii să afle calea ce duce la voi. Căci câştigul pe care vă bizuiţi, ei îl vor afla. Măcar unul dintre voi să fie înştiinţat! Când rodul s‑a pârguit, el a venit degrabă, cu secera în mână, (şi) l‑a cules. Cine are urechi de auzit, să audă!"

22. Iisus a văzut nişte prunci care sugeau. El le‑a spus ucenicilor săi: "Aceşti micuţi care sug sunt asemenea celor care vor intra în Împărăţie". Ei i‑au spus: "Aşadar, devenind precum pruncii vom intra în Împărăţie?". Iisus le‑a zis: "Când veţi face din doi unu, şi când veţi face ca ceea ce este înăuntru să fie precum ceea ce este afară, şi ceea ce este afară precum ceea ce este înăuntru, şi ceea ce este sus precum ceea ce este jos, şi când veţi face ca bărbatul cu femeia să fie un singur lucru1, astfel încât bărbatul să nu mai fie bărbat şi femeia să nu mai fie femeie, şi când veţi face ochi în locul unui ochi, şi o mână in locul unei mâini, şi un picior în locul unui picior, şi un chip2 în locul unui chip, atunci veţi intra [în Împărăţie]".

23. Iisus a spus: "Eu vă voi alege unul din o mie şi doi din zece mii, şi ei vor rămâne ca unul singur".

24. Ucenicii săi îi ziseră: "Fă‑ne cunoscut locul unde eşti, căci [socotim] că e de trebuinţă pentru noi a‑l căuta". El le‑a spus: "Cine are urechi, să audă! Există lumină înlăuntrul unui om de lumină şi el luminează lumea întreagă. Dacă el nu luminează, atunci este beznă".

25. Iisus a spus: "Iubeşte‑ţi fratele ca pe sufletul tău, ai grijă de el ca de pupila ochiului tău".

26. Iisus a spus: "Paiul care este în ochiul fratelui tău tu îl vezi, însă bârna care este în ochiul tău tu nu o vezi. Când vei scoate bârna din ochiul tău, atunci vei vedea să scoţi şi paiul din ochiul fratelui tău".

27. {Iisus a spus}: "Dacă nu vă îndepărtaţi de lume, nu veţi afla Împărăţia; dacă nu sărbătoriţi sabatul ca sabat1, nu‑l veţi vedea pe Tatăl".

28. Iisus a spus: "Am stat în mijlocul lumii şi m‑am arătat lor în trup. I‑am găsit beţi pe toţi, n‑am aflat pe niciunul dintre ei care să fie însetat, şi sufletul meu a fost cuprins de întristare din pricina fiilor oamenilor, căci ei sunt orbi în inima lor şi nu văd că au venit pe lume cu totul goi; şi ei caută să părăsească lumea tot goi. Dar acum ei sunt beţi. Când îşi vor vărsa vinul, se vor căi".

29. Iisus a spus: "Dacă trupul a fost din pricina duhului, este o minune. Dar dacă duhul (a fost) din pricina trupului, este minunea minunilor. Însă eu, eu sunt uimit de aceasta: cum [această] mare bogăţie s‑a aşezat în această sărăcie".

30. Iisus a spus: "Acolo unde se află trei zei, ei sunt zei. Acolo unde se află doi sau unul, eu sunt cu el".

31. Iisus a spus: "Niciun profet nu este primit în satul său. Un medic nu se ingrijeşte de cei care îl cunosc".

32. Iisus a spus: "O cetate înălţată pe un munte înalt (şi) întărită e cu neputinţă să cadă, după cum nici nu va putea să rămână ascunsă".

33. Iisus a spus: "Cele ce vei auzi în urechea ta (şi) în cealaltă ureche, vesteşte(‑le) de pe acoperişurile casei tale. Căci nimeni, într‑adevăr, nu aprinde o lampă spre a o aşeza sub un obroc, nici nu o pune într‑un ungher ascuns; ci o pune pe un stativ pentru ca oricine intră şi iese să vadă lumina sa".

34. Iisus a spus: "Dacă un orb călăuzeşte pe un alt orb, cad amândoi într-o groapă".

35. Iisus a spus: "Nu este cu putinţă ca cineva să intre în casa celui puternic ca să o ia1 cu sila, până ce nu îi va lega mâinile: atunci îi va răvăşi casa".

36. Iisus a spus: "Nu vă îngrijiţi de dimineaţa până seara şi de seara până dimineaţa de cele ce veţi îmbrăca".

37. Ucenicii i‑au spus: "În ce zi te vei arăta nouă şi în ce zi te vom vedea noi?" Iisus a zis: "Când vă veţi lepăda de ruşinea voastră, când vă veţi lua veşmintele, le veţi pune sub picioarele voastre, asemenea pruncilor, şi le veţi călca, atunci [îl veţi vedea] pe fiul Celui care e viu, şi nu vă veţi înfricoşa".

38. Iisus a spus: "De multe ori aţi voit să auziţi aceste cuvinte pe care Eu vi le spun, şi nu aveţi pe nimeni altul de la care să le auziţi. Vor veni zile în care mă veţi căuta şi nu mă veţi găsi".

39. Iisus a spus: "Fariseii şi scribii au primit cheile Cunoaşterii3 (şi) le‑au ascuns. Ei nu au intrat şi, pe cei care au vrut să intre, ei nu i‑au lăsat (să intre). Însă voi fiţi prevăzători ca şerpii şi neprihăniţi ca porumbeii".

40. Iisus a spus: "Un răsad de viţă a fost sădit în afara Tatălui şi, întrucât n‑a apucat să se‑ntărească, va fi smuls din rădăcina sa şi va pieri".

41. Iisus a spus: "Celui ce are în mâna sa, i se va mai da, iar celui ce nu are, chiar şi puţinul pe care îl are i se va lua".

42. Iisus a spus: "Fiţi vremelnici!"

43. Discipolii i‑au spus: "Cine eşti tu, tu care ne spui asta?" {Iisus le‑a zis>}: "Oare nu ştiţi cine sunt, din cele ce v‑am spus? Voi aţi devenit asemenea iudeilor, căci ei îndrăgesc copacul (şi) urăsc rodul lui, şi îndrăgesc rodul (şi) urăsc copacul".

44. Iisus a spus: "Celui ce huleşte împotriva Tatălui, i se va ierta, şi celui ce huleşte împotriva Fiului, i se va ierta; dar celui ce huleşte împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta nici pe pământ, nici în cer".

45. Iisus a spus: "Nu se culeg struguri din mărăcini, nici smochine din ciulini; căci, într‑adevăr, aceştia nu dau rod. [Un] om bun face un lucru bun din averea sa; un om rău face lucruri rele din reaua avere aflată în inima sa, şi el spune lucruri rele, căci din prisosul inimii face el lucruri rele".

46. Iisus a spus: "De la Adam şi până la Ioan Botezătorul, dintre cei născuţi din femei, nu este nimeni mai presus de Ioan Botezătorul, astfel că ochii lui nu vor fi sparţi1. Şi mai zic: acela dintre voi care se va face mic va cunoaşte Împărăţia şi va fi mai presus decât Ioan".

47. Iisus a spus: "Nu este cu putinţă ca un om să încalece doi cai sau să întindă două arcuri, şi nu este cu putinţă ca o slugă să slujească doi stăpâni, căci l‑ar cinsti pe unul şi l‑ar jigni pe celălalt. Nimeni nu bea vin vechi şi nu voieşte degrabă să bea vin nou. Şi nu se toarnă vin nou în burdufuri vechi, ca nu cumva acestea să se rupă, şi nici nu se toarnă vin vechi într‑un burduf nou, ca nu cumva acesta să se strice. Nu se pune un petic vechi la un veşmânt nou, căci se va destrăma".

48. Iisus a spus: "Dacă doi fac pace între ei chiar în această casă, ei vor spune muntelui: «Mută‑te!», şi acesta se va muta".

49. Iisus a spus: "Fericiţi cei singuri şi (cei) aleşi2, căci voi veţi afla Împărăţia. Cu adevărat, voi sunteţi (ieşiţi) din aceasta (şi) la ea vă veţi întoarce din nou".

50. Iisus a spus: "Dacă unii vă spun: «de unde v‑aţi născut? », să le spuneţi: «suntem născuţi din lumină, acolo unde lumina s‑a născut din ea însăşi; ea (s‑a ivit) şi s‑a descoperit în chipul lor». Dacă vă vor spune: «cine sunteţi voi?», voi să spuneţi: «noi suntem fiii săi şi suntem aleşii Tatălui care este viu». Dacă vă vor întreba: «care este semnul Tatălui vostru care este în voi?», spuneţi‑le lor: «este o mişcare şi o odihnă»".

51. Ucenicii i‑au spus: "În ce zi va avea loc odihna2 celor morţi şi în ce zi va veni lumea cea nouă?" El le‑a spus: "Ceea ce3 voi căutaţi a venit deja, însă voi nu o cunoaşteţi".

52. Ucenicii îi ziseră: "Douăzeci şi patru de profeţi au vorbit în Israel, şi toţi aceştia au vorbit despre tine". El le‑a spus: "L‑aţi părăsit pe Cel ce stă viu dinaintea voastră şi aţi vorbit despre cei ce sunt morţi".

53. Ucenicii îi ziseră: "Tăierea împrejur este de vreun folos sau nu?" El le‑a spus: "Dacă era folositoare, tatăl lor5 i‑ar fi zămislit tăiaţi împrejur încă din pântecele mamei lor. Însă adevărata tăiere împrejur în duh este pe de‑a‑ntregul folositoare".

54. Iisus a spus: "Fericiţi cei sărmani, căci a voastră este Împărăţia cerului".

55. Iisus a spus: "Cel ce nu îşi va urî tatăl şi mama nu va putea să devină ucenicul meu, şi (cel ce nu îşi va) urî fraţii şi surorile şi (nu) îşi va purta crucea ca mine nu va fi vrednic de mine".

56. Iisus a spus: "Cine a cunoscut lumea a găsit1 un cadavru, şi de acela care a găsit un cadavru, lumea nu e vrednică".

57. Iisus a spus: "Împărăţia Tatălui este asemenea unui om care avea o sămânţă (bună). Vrăjmaşul său a venit noaptea şi a semănat neghină intre2 sămânţa bună. Omul nu i‑a lăsat să smulgă neghina şi le‑a spus: «Mă tem ca nu cumva voi, venind să smulgeţi neghina4, să smulgeţi şi grâul odată cu ea»; adevărat vă zic că în ziua secerişului neghina va ieşi la iveală: o vor smulge şi o vor pârjoli".

58. Iisus a spus: "Fericit e omul care a indurat5: el a aflat viaţa".

59. Iisus a spus: "Luaţi aminte la Cel viu cată vreme aveţi viaţă în voi, ca nu cumva murind voi, şi căutând a‑l vedea, să nu mai fiţi în stare să‑l vedeţi".

60. {Ei văzură} un samarinean care, ducând un miel, a intrat în Iudeea. El le‑a spus ucenicilor săi: "Acesta, (ce vrea oare să facă) cu mielul?". Ei îi ziseră: "Să‑l omoare şi să‑l mănânce". El le zise: "Câtă vreme e viu, el nu‑l va manca, ci (doar) dacă îl omoară şi astfel să ajungă un cadavru". Ei ziseră: "El nu va putea face altfel". El le‑a spus lor: "La fel şi voi, căutaţi [înăuntru] un loc de odihnă7, dacă nu vreţi să ajungeţi un cadavru (şi) să fiţi mâncaţi".

0 comentarii

Publicitate

Sus