03.01.2020
Constat încă odată, dacă mai era nevoie, că fiecare an poartă o a sa proprie amprentă simbolică. Pentru mine, aş spune că 2019 a fost un an plasat sub dinamica unui semn dublu: Transmitere şi Continuitate. Prima mă bucură, a doua îmi dă curaj.

În 2019 am avut virtualmente un "picior" în Europa (România, Italia, Franţa) iar celălalt în America de Sud (Argentina, Brazilia, Chile).


Am consacrat întregul început de an pregătirii Galei Tânărului DansActor, pentru şi sub egida UNITER, eveniment pentru care am fost numit director artistic, şi care asociază la al său titlu dinamica interjecţie: "HOP". La propunerea mea, GALA HOP 2019 a fost dedicată Corporalităţii (Mişcării Coregrafiate a) actorului, fenomen din ce în ce mai prezent în teatrul contemporan.

 

Pentru a transmite într-un mod mai eficace cunoştinţele şi experienţa mea, nu numai în mod oral, ci şi în scris (Scripta manent!), am adunat un nou material teoretic într-o carte-broşură: Alchimia dansActorului, editată de UNITER. O lucrare care continuă investigarea Mişcării Dansate pe care am întreprins-o în tratatul meu de coreo-sofie: V.V.V. - Vânt, Volume, Vectori.


Urmărind aceeaşi idee, am creat un spectacol pe care aş fi putut să-l intitulez: Rostirea mişcării şi dansul vorbei. Pe scenă: unul dintre cei mai mari actori români, Ion Caramitru, un maestru în a face să "danseze" vorba şi, pentru a-i da replica, eu însumi, pentru a sensibiliza spectatorul cu faptul că a "rosti" o mişcare este de asemenea o artă cu A-mare. Titlul spectacolului este PE TREI ÎN DOI. "3" pentru că premiera a fost programată pentru 3 septembrie 2019 şi "2" pentru că este un duet. Un duo de acrobaţi, fiecare în domeniul său.

Ion Caramitru & Gigi Căciuleanu / Foto: Andrei Gîndac

La începutul anului 2019, doi dintre foştii mei dansatori de la Ballet Nacional Chileno (EL BANCH), Carola Alvear şi Juan Carlos Ahumada, care au devenit între timp profesori la Şcoala Modernă de Muzică şi Dans din Santiago, mi-au solicitat permisiunea de a lucra. cu studenţii lor, una dintre piesele mele preferate: NOCHE BACH (pe care publicul din România a putut-o vedea în cadrul Întâlnirilor JTI, organizate de Gilda Lazăr şi Fundaţia ArtProduction în 2012). Un alt mod de a-mi transmite arta... Însă tocmai am aflat că, din cauza evenimentelor politice din ţară, reprezentaţiile sunt amânate pentru 2020. Esenţial rămâne întregul laborator de ucenicie realizat în răstimpul acestui an; o altă confirmare de continuitate şi o proiecţie spre viitor...


EL BANCH (El Ballet Nacional Chileno) în NOCHE BACH

Anna Martinelli şi Ornella Camillo, directoare ale PROGETTO DANZA TREVISO - Italia, mi-au cerut să anim un curs pentru un grup ales de studenţi în jurul ideilor expuse în tratatul meu V.V.V. - Vânt, Volume, Vectori, curs la care mi s-a acordat şi luxul unei asistente în persoana uneia din strălucitele mele ex-eleve, iar acum colege, Fabienne Debastiani.

 

În perspectiva Galei Tânărului DansActor, am creat o piesă care a fost programată de Teatrul Naţional din Bucureşti la amfiteatrul în aer liber de pe acoperiş. Piesa se numeşte ON THE ROOF şi preia în practică teoriile expuse în Alchimia dansatorului.

Spectacolul ON THE ROOF s-a dovedit a avea o durată de viaţă mai lungă decât cea pe care mi-o propusesem, deoarece este deja programat şi în 2020.

ON THE ROOF / Foto: Florin Ghioca

O intensă "operaţiune" de transmitere a artei mele am experimentat-o în 2019 între Franţa şi Argentina. Unul dintre dansatorii cu care lucrasem la Compania Naţională - SODRE, din Montevideo - Uruguay, Ricardo Alfonso, care a devenit acum directorul Companiei BALLET DEL SUR - provincia Buenos Aires, mi-a cerut permisiunea de a remonta ale "mele" PATRU ANOTIMPURI de Vivaldi. Am lucrat schimbând între noi video-uri şi pot spune că Ricardo şi dansatorii săi au reuşit un lucru mai mult decât remarcabil.

 

La Paris - un alt frumos moment de transmitere: o preluare de rol de către Loïc Faquet (dansator cu care îmi doream de mai multă vreme să colaborez), în piesa mea QUADRIX, creată acum câţiva ani pentru deosebit de dinamica trupă Karma Dance Project - Paris, iniţiată şi condusă de Alice Valentin-Kermorvant.


În aceeaşi idee a perenităţii, mi-aş permite să consider ca unul dintre TOP-urile mele din anul 2019, faptul că în continuare se joacă al meu IMAGINE ALL THE PEOPLE la Opera Naţională din Iaşi, precum şi EINE KLEINE NACHTMUSIK, cu Lari Giorgescu, la UNTEATRU din Bucureşti.

 
foto: Lari Giorgescu / Eine Kleine NachtMusik (foto: Miluţă Flueraş)

Iar REVOADA nu numai că se joacă fără întrerupere de mai bine de 10 ani de către Compania Braziliană de Dans CISNE NEGRO, din Sao Paolo, dar a fost preluată şi transmisă de TV Cultura - Brazilia, în septembrie 2019.


O anecdotă finală: directorii artistici ai UNTEATRU (Andreea şi Andrei Grosu) mi-au solicitat, precum altor patru personalităţi, un desen pe teme ale pieselor lui Shakespeare pentru a ilustra un card de abonament. Mi s-a propus tema Prospero. Este un card care dă posibilitatea de a vedea toate piesele lor în orice moment.


Ca pentru a încheia frumos anul 2019, Centrul Naţional al Dansului din Bucureşti (CNDB) a decis să-mi acorde (via Descentrat) un premiu Pentru contribuţia adusă la construcţia dansului contemporan. Al cărui minunat simbol este o cărămidă. Am decis să împart (împărtăşesc!) acest Premiu cu toţi membrii şi colaboratorii direcţi ai trupei Gigi Caciuleanu Romania Dance Company din 1998 şi până astăzi: aproape 90 de persoane. Atât în semn de omagiu, cât şi de recunoştinţă.


Câteva cuvinte despre cum înţeleg să-mi transmit arta:

Şedinţele mele de lucru încep invariabil, chiar dacă timpul de montaj este foarte scurt cu adevărate momente de iniţiere. Toţi cei care au lucrat cu mine o ştiu foarte bine!

Am descoperit de-a lungul anilor, pe cont propriu (ceea ce mi-a luat mult timp şi efort), diferite chei ale mişcării dansate şi ale spectacolului coregrafic. Iar ceea ce fac, cu cei cu care lucrez, nu consistă doar în a-i învăţa câteva mişcări sau feluri de a se mişca, ci mult mai mult decât atât: le ofer, "de-a gata" aceste "chei". Cheia mică descuie uşa mare, deci deschide atât mintea, cât şi talentul...

De aceea simbolul cărămizii nu poate decât să mă încânte peste măsură!


***

Il est remarquable de constater que chaque année porte une empreinte symbolique propre. Pour moi, je dirais que 2019 fut placée sous la dynamique d'un double signe: Transmission et Continuité. La première me rend heureux, la seconde me donne du courage.

En 2019 j'ai dû avoir virtuellement un « pied » en Europe (Roumanie, Italie, France) et l'autre en Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili)


J'ai consacré tout le début de l'année à la préparation du Gala du Jeune DansACTeur, sous l'égide de la UNITER (l'Union des Théâtres de Roumanie) manifestation dont j'ai été nommé Directeur Artistique et qui s'associe comme symbole la dynamique interjection « HOP ». À ma proposition, le « Gala Hop 2019 » a été consacré à la Corporalité (au mouvement chorégraphié) de l'acteur comme phénomène de plus en plus présent dans le théâtre contemporain ».

 

Pour transmettre plus efficacement mon savoir et mon expérience, non seulement oralement, mais aussi bien par écrit (Scripta manent!) j'ai réuni un nouveau matériel théorique dans une brochure: « L'Alchimie du dansACTeur », éditée justement par la UNITER. Un ouvrage qui continue le travail d'investigation du Mouvement Dansé que j'avais entrepris avec mon traité de choréoSophie: « V.V.V. - Vent, Volumes, Vecteurs ».


Poursuivant la même idée j'ai créé un spectacle que j'aurais pu intituler: « La diction du mouvement et la danse des mots ». En scène: un des plus grands acteurs Roumains, Ion Caramitru, un vrai maître à faire « danser » les mots, et, pour lui donner la réplique, moi-même afin de sensibiliser le public au fait que « prononcer » un mouvement c'est également un Art, avec majuscule. Le titre du spectacle est Le Trois à Deux. « 3 » parce que la première fut programmée pour le 3 septembre 2019, et « 2 », parce qu'il s'agit d'un duo. Un duo d'acrobates, chacun dans son domaine.


Ion Caramitru & Gigi Căciuleanu / Photos Andrei Gîndac

En début 2019 j'ai été sollicité par deux de mes ex-danseurs du Ballet National Chilien (EL BANCH) Carola Alvear et Juan Carlos Ahumada, actuellement professeurs à l'Ecole Moderne de Musique et Danse de Santiago, pour me demander la permission de faire travailler leurs étudiants une de mes pièces préférées : NOCHE BACH (Le public roumain a pu voir cette pièce à l'occasion des Rencontres JTI, organisées par Gilda Lazar et la Fondation Art Production en 2012). Encore une façon de transmettre mon art... Mais je viens d'apprendre qu'à cause des événements politiques dans le pays, le spectacle n'a pas pu avoir lieu fin 2019 comme prévu et a été reporté pour 2020. Ce qui reste essentiel c'est le travail d'apprentissage qui a été accompli pendant toute cette année; une autre confirmation de continuité et même une projection vers le futur...


EL BANCH (Ballet Nacional Chileno) dans NOCHE BACH

Anna Martinelli et Ornella Camillo, directrices de PROGETTO DANZA de TREVISO - Italie, m'ont demandé d'animer, pour un groupe choisi d'étudiants, un cursus autour des idées exposées dans mon traité « V.V.V. - Vent, Volumes, Vecteurs », cours pour lequel j'ai pu bénéficier du luxe d'avoir une assistante en la personne d'une de mes brillantes ex-étudiantes, et maintenant collègue, Fabienne Debastiani.

 

En amont du « Gala du Jeune DansACTeur », j'ai créé une pièce qui a été programmée dans l'amphithéâtre en plein air, sur le toit du Théâtre National de Bucarest. La pièce se nomme ON THE ROOF et reprend en pratique les théories exposées dans mon « Alchimie du DansACTeur ».

Il s'est avéré que ON THE ROOF aura une longévité plus grande que celle escomptée car la pièce est déjà programmée en 2020.


ON THE ROOF / Photo: Florin Ghioca

Une intense « opération » de transmission, je l'ai vécue cette année entre la France et l'Argentine. Un de danseurs que j'avais dirigé dans la Compagnie Nationale - SODRE de Montevideo - Uruguay, Ricardo Alfonso, devenu directeur de la Compagnie BALLET DEL SUR (Province de Buenos Aires), m'a demandé la permission de remonter « mes » QUATRE SAISONS de Vivaldi. On a travaillé par échange de vidéos et je peux dire que Ricardo et ses danseurs ont fait un travail plus que remarquable.

 

À Paris, - un autre beau moment de transmission: la reprise de rôle par Loïc Faquet (avec qui j'avais depuis longtemps envie de collaborer) dans ma pièce QUADRIX, créée il y a quelque années pour la très dynamique compagnie Karma Dance Project - Paris, initiée et dirigée par Alice Valentin-Kermorvant.


Toujours dans l'idée de la pérennité, je me permettrais de considérer comme un de mes TOPS de l'année 2019 le fait que l'on continue de jouer IMAGINE ALL THE PEOPLE à l'Opéra National de Iaşi - Roumanie, ainsi que EINE KLEINE NACHTMUSIK, avec Lari Giorgescu, à UNTEATRU de Bucarest.

 
Photo: Lari Giorgescu / Eine Kleine NachtMusik / Photo: Miluta Fluieras

Tandis que REVOADA est jouée en continu pendant plus de 10 ans par la compagnie de danse brésilienne CISNE NEGRO, de Sao Paolo, et en plus, a été reprise et retransmise par TV CULTURA - Brésil en septembre 2019.


Une ultime anecdote: les directeurs de UNTEATRU (Andreea & Andrei Grosu) m'ont demandé, comme à quatre autres personnalités, de réaliser un dessin sur des thèmes de pièces de Shakespeare afin d'illustrer une carte d'abonnement. On m'a proposé le thème de PROSPERO et je viens d'apprendre que c'est la carte qui donne la possibilité de voir à tout moment, toutes leurs œuvres.


Comme pour terminer l'année en beauté, Le Centre National de Danse de Bucarest (CNDB) a décidé de m'attribuer son prix 2019, « Pour la contribution apportée à la construction de la danse contemporaine », symbolisé par une brique. J'ai décidé de partager ce Prix avec tous les membres et collaborateurs directs de la « Gigi Caciuleanu Romania Dance Company » depuis 1998 jusqu'à ce jour: près de 90 personnes. Aussi bien en signe d'hommage que de reconnaissance!


Quelques mots sur la façon dont j'entends transmettre mon art:

Mes sessions de travail commencent invariablement, même si le temps du montage est très court par des séances d'initiation. Tous les gens qui ont travaillé avec moi le savent très bien!

J'ai découvert au fil des années, par mes propres moyens (ce qui m'a pris beaucoup de temps et d'efforts), certaines clés du Mouvement Dansé, présidant au spectacle chorégraphique; et ce que je fais, ce n'est pas seulement leur enseigner quelques mouvements ou façons de bouger, mais bien plus que cela: je leur offre, « clés en main », justement, des... clés! La petite clé ouvre la grande porte, donc aussi bien l'esprit que le talent....

C'est pourquoi le symbole de la brique m'enchante outre mesure!


***

Es interesante notar que cada año lleva su propia impronta simbólica. Para mí, diría que 2019 fue un año colocado bajo la dinámica de un doble signo: Transmisión y continuidad. La primera me hace feliz, la secunda me da coraje.

En 2019 estuve virtualmente con un "pié" en Europa (Rumania, Italia, Francia) y con otro en América del Sur (Argentina, Brasil, Chile)


Consagré todo el comienzo del año a la preparación del Gala del joven DanzACTOR, bajo los auspicios de la UNITER (la Unión de Teatros de Rumania), evento del cual fui nombrado Director Artístico y que además lleva en su titulo la dinámica interjección "Hop". Por sugerencia mía, "La Gala Hop 2019" se focalizó sobre la corporalidad (o sea el movimiento coreografiado del actor) como un fenómeno cada vez más presente en el teatro contemporáneo.

 

Para transmitir más eficazmente mi conocimiento y mi experiencia, no solo oralmente, sino también por escrito (¡Scripta manent!), reuní un nuevo material en un libro-folleto: "La alquimia del danzACTOR" editado por la UNITER. Un libro que continúa mi trabajo de investigación del Movimiento Danzado que había emprendido en mi tratado de coreoSofía: "V.V.V. - Viento, Volúmenes, Vectores".


Persiguiendo la misma idea, creé un espectáculo que podría haber intitulado: "La dicción del movimiento y la danza de las palabras". En el escenario: uno de los más grandes actores rumanos, Ion Caramitru, maestro en hacer bailar el habla, y, para darle la respuesta, yo mismo, para sensibilizar el público al hecho que "pronunciar" el movimiento es igualmente un Arte con mayúscula. El título del espectáculo es El Tres con Dos. El "3" porque el estreno estaba programado para el 3 de septiembre 2019, y "2" porque es un dúo. Un dúo de acróbatas cada uno en su campo.

Ion Caramitru & Gigi Căciuleanu / Fotos: Andrei Gîndac

A los principios del 2019, dos de mis ex bailarines del Ballet Nacional Chileno (EL BANCH) Carola Alvear y Juan Carlos Ahumada, actualmente maestros en la Escuela Moderna de Música y Danza de Santiago, me pidieron que los diera el permiso de hacer trabajar sus estudiantes una de mis piezas favoritas: NOCHE BACH. El público rumano pudo ver esta pieza durante los Encuentros JTI (organizados por Gilda Lazar y la Fundación Art Production) en 2012; otra forma de transmitir mi arte... Pero acabo de enterarme que, debido a los acontecimientos políticos en el país, el programa se pospondrá para el 2020; otra confirmación de continuidad y una proyección hacia el futuro...


EL BANCH (El Ballet Nacional Chileno) en NOCHE BACH

Anna Martinelli y Ornella Camillo, directoras del PROGETTO DANZA de Treviso - Italia, me pidieron que animara un curso para un grupo elegido de estudiantes sobre las ideas expuestas en mi tratado "V.V.V. - Viento, Volúmenes, Vectores", curso para el cual tuve el lujo de tener un asistente, en la persona de una de mis brillantes ex alumnas, y ahora colega, Fabienne Debastiani.

 

En la perspectiva del Gala HOP, creé una obra que fue programada en el anfiteatro al aire libre, en el techo del Teatro Nacional de Bucarest. La pieza se llama ON THE ROOF y retoma en la práctica las teorías expuestas en mi "Alquimia del danzACTOR".

La pieza ON THE ROOF ha demostrado tener una longevidad más larga de lo esperado porque ya está programada para el 2020.


ON THE ROOF / Foto: Florin Ghioca

Una intensa "operación" de transmisión de mi arte experimenté este año entre Francia y Argentina. Uno de los bailarines que había dirigido en la Compañía Nacional - SODRE de Montevideo - Uruguay, Ricardo Alfonso, quien es hoy director de la Compañía BALLET DEL SUR de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires), me pidió permiso reponer "mis" CUATRO ESTACIONES de Vivaldi con sus bailarines. Trabajamos intercambiando videos y puedo decir que Ricardo y sus bailarines hicieron un trabajo artístico y técnico más que notable.

 

En París, otro hermoso momento de transmisión: Loïc Faquet (bailarín con quien siempre había querido colaborar) tuvo que aprender un papel importante en mi pieza QUADRIX, creada hace unos años para la compañía muy dinámica "Karma Dance Project - París", iniciada y dirigida por Alice Valentin-Kermorvant.


Siempre en la idea de perennidad, me gustaría considerar como uno de mis TOPS del año 2019 el hecho de que siguen bailando mí IMAGINE ALL THE PEOPLE en la Ópera Nacional de Iaşi - Rumania, así como EINE KLEINE NACHTMUSIK, con Lari Giorgescu, en UNTEATRU - Bucarest.

 
Photo: Lari Giorgescu / Eine Kleine NachtMusik / Photo: Miluta Fluieras

Si bien REVOADA no solo está programada de forma continua durante más de 10 años por la Compañía de Danza brasileña CISNE NEGRO, de Sao Paulo, sino que fue adquirida y transmitida por TV Cultura - Brasil en septiembre 2019.


Una última anécdota: los directores de UNTEATRU (Andreea y Andrei Grosu) me pidieron, junto a otras cuatro personalidades, que haga un diseño sobre temas de las piezas de Shakespeare, para una tarjeta de abono en su teatro. Me ofrecieron el tema de Próspero y acabo de enterarme de que es la tarjeta que da la posibilidad de ver en cualquier momento la totalidad de sus obras.


Como para terminar el año en alto, el Centro Nacional de la Danza de Bucarest (CNDB) ha decidido otorgarme su premio 2019, "Por la contribución hecha a la construcción de la danza contemporánea", simbolizado por un ladrillo. Decidí compartir este premio con todos los miembros y colaboradores directos de la "Gigi Caciuleanu Romania Dance Company" desde 1998 hasta hoy: casi 90 personas. ¡En signo de homenaje y reconocimiento para todas ellas!


Algunas palabras sobre cómo entiendo transmitir mi arte:

Mis sesiones de trabajo comienzan invariablemente, incluso si el tiempo para el montaje es muy corto, con momentos de iniciación (¡todas las personas que han trabajado conmigo lo saben muy bien!),

He descubierto, con el tiempo, por mis propios medios (lo que me llevó mucho tiempo y esfuerzo), algunas de las claves del Movimiento de Danza, que preside el espectáculo coreográfico; y lo que estoy haciendo no es solo enseñarles algunos movimientos o formas de moverse, sino mucho más que eso: les ofrezco "llave en mano", precisamente, llaves. La llave chica abre la puerta grande, de modo que desencadena tanto el espíritu como el talento.
Es por eso que el símbolo del ladrillo me encanta más que todo...


*
Aşteptăm topurile amintirilor voastre din anul 2019 în word, cu diacritice, pe adresa [email protected], până pe 20 ianuarie 2020. Mai multe detalii despre acest fel de top aici, într-o invitaţie făcută în 2008, dar rămasă încă valabilă. (Redacţia LiterNet)

0 comentarii

Rubricile categoriei

Topuri & Retrospective

Publicitate

Sus